هدف از ارائه دوره های آموزشی شرکت برنا نیروکاران انتقال مفاهیم پایه و تجربیات صنعتی برای دانش پذیران می باشد. دانش پذیران دوره های ارائه شده می توانند به منظور افزایش توان علمی و عملیاتی در زمینه های تخصصی زیر در این دوره ها شرکت نمایند: • سیستم زمین، حفاظت در برابر صاعقه / سرج • دوره رله های حفاظتی (مطالعات حفاظتی، پیکره بندی و تست) • دوره مطالعات شبکه (با استفاده از نرم افزارهای تخصصی)

دیدگاه کاربران

۰۲۱-۵۳۸۱۵
info@bornika.ir