چکیده

در صورتی که فاصله ی کافی بین هادی عبور دهنده ی جریان صاعقه و بخش های فلزی ساختمان وجود داشته باشد، خطر جرقه عملا از بین می رود. به این فاصله، فاصله ی جداسازی ( s ) می گویند.

کلمات کلیدی

فاصله ی جداسازی، سیستم حفاظت در برابر صاعقه، تجهیزات الکتریکی، سیستم پایانه هوایی ، هادی نزولی، بخش های فلزی ساختمان، جرقه

مقدمه

متن مقاله


2.1.5 فاصله ی جداسازی (s)

 تمام بخش های فلزی یک ساختمان و تجهیزات برقی و کابل های تغذیه ی آنها باید در سیستم حفاظت در برابر صاعقه شرکت داده شوند. علت این امر، جلوگیری از جرقه های خطرناک بین سیستم پایانه ی هوایی و هادی نزولی و همچنین بین بخش های فلزی فلزی ساختمان و تجهیزات الکتریکی است (شكل 2.17).


فاصله ی جداسازی چیست؟


 در صورتی که فاصله ی کافی بین هادی عبور دهنده ی جریان صاعقه و بخش های فلزی ساختمان وجود داشته باشد، خطر جرقه عملا از بین می رود. به این فاصله، فاصله ی جداسازی (s) می گویند.


اجزایی که اتصال مستقیم به سیستم حفاظت در برابر صاعقه دارند

در ساختمان هایی که دیوارهای مسلح و سقف ها به هم متصل هستند یا نمای فلزی و سقف فلزی به هم متصل هستند، نیازی به رعایت فاصله ی جداسازی نیست. اجزای فلزی بدون اتصال به ساختمان که فاصله ی آن ها از سیستم حفاظت اولیه در برابر صاعقه کمتر از یک متر است، باید مستقیما به سیستم حفاظت در برابر صاعقه همبند شوند. چند نمونه از این موارد عبارتند از نرده های فلزی، درها، لوله ها (که محتویات آنها آتش زا یا قابل انفجار نباشد)، اجزای نما، و غیره.


شکل  2.18: هادی نزولی صاعقه در کنار لوله ی نزولی
شکل 2.18: هادی نزولی صاعقه در کنار لوله ی نزولی

شکل 2.19: اتصال مستقیم چارچوب های نصب PV به سیستم هادی نزولی حفاظت در برابر صاعقه
شکل 2.19: اتصال مستقیم چارچوب های نصب PV به سیستم هادی نزولی حفاظت در برابر صاعقه

مثال کاربردی ۱: حفاظت در برابر صاعقه (شکل 2.18)

شرایط موجود

سازه های فلزی نظیر چارچوب های نصب (شکل 2.19)، پنجره های مشبک، درها، لوله ها (بدون محتویات اشتعال پذیر و یا قابل انفجار) یا اجزای نما بدون اتصال به داخل ساختمان.

راه حل

اجزای فلزی را به سیستم حفاظت در برابر صاعقه وصل کنید.


کابل هایی که وارد ساختمان می شوند قادرند بخشی از جریان های صاعقه را با خود حمل کنند. در نقطه ی ورودی ساختمان باید سیستم هم بندی هم پتانسیل سازی به منظور حفاظت در برابر صاعقه اجرا شود.


شکل 2.20: سیستم حفاظت صاعقه عایق کاری شده که با فواصل به خوبی طراحی شده است.
شکل 2.20: سیستم حفاظت صاعقه عایق کاری شده که با فواصل به خوبی طراحی شده است.

مثال کاربردی ۲: سازه های بام (شکل2.20)

شرایط موجود

سیستم های تهویه ی مطبوع، سیستم های فتوولتائیک، سنسورهای الکتریکی یا لوله های فلزی هوا با اتصال الکتریکی به داخل ساختمان.


راه حل

ایزولاسیون با استفاده از فاصله ی جداسازی (s)


نکته
باید خطر کوپل القایی سرج ها را لحاظ کرد.


Ki -  وابسته به کلاس انتخاب حفاظت در برابر صاعقه
Kc - وابسته به آن بخشی از جریان صاعقه که وارد هادی نزولی می شود
Km - وابسته به جنس عایق الکتریکی
L(m) - فاصله ی عمودی از نقطه ای که فاصله ی جداسازی (S) از آن نقطه تا نزدیک ترین نقطه ی همبندی هم پتانسیل سازی اندازه گیری میشود.


فرمول محاسبه  ی فاصله جداسازی
Ki - وابسته به کلاس انتخاب حفاظت در برابر صاعقه Kc - وابسته به آن بخشی از جریان صاعقه که وارد هادی نزولی می شود Km - وابسته به جنس عایق الکتریکی L(m) - فاصله ی عمودی از نقطه ای که فاصله ی جداسازی (S) از آن نقطه تا نزدیک ترین نقطه ی همبندی هم پتانسیل سازی اندازه گیری میشود. فرمول محاسبه ی فاصله جداسازی

جدول 2.7: محاسبه ی فاصله ی جدساازی مطابق (VDE0185-305) IEC62305-3
جدول 2.7: محاسبه ی فاصله ی جدساازی مطابق (VDE0185-305) IEC62305-3

مثال: سازه ی ساختمانی


شرایط اولیه:

• کلاس ۳ حفاظت در برابر صاعقه

• ساختمان دارای بیش از ۴ میله ی جذب است

• جنس: سیمان، آجر

• ارتفاع/نقطه ای که فاصله ی جداسازی باید در آن محاسبه شود: ۱۰ متر


مقادیر مشخص شده:•Ki=0.04

 •Kc=0.44

 •Km=0.5
•L=10m


محاسبه ی فاصله ی جداسازی


 s=Ki x Kc/Km x L = 0.04 x 0.44/0.5 x 10 m = 0.35 m

منابع

محصول مرتبط

آیا به دنبال محصول معرفی در این مقاله هستید؟

نمایش محصول

دیدگاه کاربران

۰۲۱-۵۳۸۱۵
info@bornika.ir