سیستم های حفاظت در برابر صاعقه TBS - شرکت OBO

سیستم های حفاظت در برابر صاعقه (TBS) شرکت OBO که شامل برق گیره های میله ای و سرج ارستر های کلاس های مختلف و تجهیزات جانبی جهت نصب و اجرای سیستم های حفاظت در برابر صاعقه و ولتاژهای سرج می باشد. مـشـاهـده مـحصـولات #linkhttp:\\www.bornika.ir/Products/PRC-56/سرج-ارستر-و-برقگیر

تعداد قابل نمایش