جعبه تقسیم و پریزهای کف خواب UFS - شرکت OBO

جعبه تقسیم و پریزهای کف خواب UFS اولین سیستم کف خواب شرکت OBO تقریبا 60 سال پیش تولید شده است. برای اوین بار، کابل ها و اتصالات بصورت مستقیم از کف عبور داده می شود، البته نصب بصورت معمول از طریق دیوار صورت می گیرد.

تعداد قابل نمایش