ارتینگ

به طور خلاصه اهداف بكارگیری سیستم ارتینگ یا گراندینگ عبارتند از : الف ـ حفاظت و ایمنی جان انسان ب ـ حفاظت و ایمنی وسایل و تجهیزات الكتریكی و الكترونیكی ج ـ فراهم آوردن شرایط ایده‌ال جهت كار د ـ جلوگیری از ولتاژ تماسی ه ـ حذف ولتاژ اضافی و ـ جلوگیری از ولتاژهای ناخواسته و صاعقه ز ـ اطمینان از قابلیت كار الكتریكی

تعداد قابل نمایش