سیستم های حفاظت در برابر حریق BSS - شرکت OBO

سیسـتم هـای حفـاظـت در بـرابـر حریق BSS شرکت OBO امروزه، بسیاری از طراحان و مهندسان ساختمان ها را مجهز به تجهیزات حفاظت در برابر حریق می کنند.اجرای سیستم های حفاظت در برابر حریق بصورت شبکه ای در مجتمع های ساختمانی انجام می پذیرد. هنر طراح هماهنگ کردن پارامترهای شبکه حفاظت در برابر حریق از جمله منبع و دفع، گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع بوسیله نصب تجهیزات الکتریکی می باشد.حساسیت های طراحی سیستم های حفاظت حریق در ساختمان ها رو به رشد می باشد.

تعداد قابل نمایش