در این ویدیو تست ماژول های مورالکترونیک نشان داده شده است. این تست ها شامل : - تابش الکترومغناطیسی، - حرارت شدید، - ایمنی برق، - تست روغن و غیره می باشد.

دیدگاه کاربران

محصول مرتبط

آیا به دنبال محصول معرفی در این ویدیو هستید.

نمایش محصول
۰۲۱-۵۳۸۱۵
[email protected]