نحوه اجرای سیستم زمین توربین بادی

  • امتیاز:
  • 5.0
  • از
  • 5
  • تعداد رای:
  • 1
  • تعداد بازدید:
  • 344

به طور کلی، سیستم محافظت صاعقه از سه بخش عمده شامل گیرندهي صاعقه، هدایت کننده رو به پایین صاعقه و المان زمین میباشد. این المانها باید بخوبی رساناي الکتریکی باشند تا بتوانند به طور ایمن صاعقه را به زمین انتقال دهند که این موضوع مربوط به سیستمهاي زمین توربین بادي میشود.

برچسب ها