به طور کلی، سیستم محافظت صاعقه از سه بخش عمده شامل گیرندهي صاعقه، هدایت کننده رو به پایین صاعقه و المان زمین میباشد. این المانها باید بخوبی رساناي الکتریکی باشند تا بتوانند به طور ایمن صاعقه را به زمین انتقال دهند که این موضوع مربوط به سیستمهاي زمین توربین بادي میشود.

دیدگاه کاربران

۰۲۱-۵۳۸۱۵
info@bornika.ir