فیلم فوق نشان دهنده نحوه کار بر روی خط گرم فشار قوی به کمک هلیکوپتر می باشد

دیدگاه کاربران