تولید برق از موج

تولید برق از موج، تولید جریان الکتریسیته از امواج دریا، نیروگاه های جدید، انرژی های نو،