رزومه شرکت برنیکا(به زبان انگلیسی)

معرفی و رزومه کاری شرکت برنا نیرو کاران (برنیکا) به زبان انگلیسی