بست پوش فیت شرکت OBO آلمان جهت نصب لوله کابل به دیوار استفاده می شود و تجهیزات این دسته شامل STP/910 بست پوش فیت نصب پلاک یا صفحه SG/PP بست پوش فیت نصب لوله 1974 و 1974/2 بست پوش فیت نصب دو لوله 1973 بست پوش فیت نصب چند لوله

دیدگاه کاربران

محصول مرتبط

آیا به دنبال محصول معرفی در این ویدیو هستید.

نمایش محصول