سیستم های اشنابل

  • امتیاز:
  • 0.0
  • از
  • 5
  • تعداد رای:
  • 0
  • تعداد بازدید:
  • 183

اصل بنیادی در فناوری بست های اشنابل این است که قطعات بست را می توان بدون نیاز به ابزار و به آسانی درون سوراخ دریل ۶ میلیمتری فرو کرد. هنگامی که قطعات بست تحت کشش قرار می گیرند، با به کارگیری دندانه های بازشونده ویژه ای، در جای خود محکم شده و بار معمول را به خوبی تحمل می کنند. محصولات اشنابل نیروهای گشتاوری تا ۴۰ کیلوگرم را نیز تحمل می کنند. دندانه های بازشونده با دیواره ی سوراخ اصطکاک ایجاد کرده و با افزایش بار نیروی نگهدارندگی بیشتری ایجاد می کنند.