سرج ها در هر دوطرف AC و DC اینورتر می تواند رخ دهد.به همین دلیل، حفاظت از هر دوطرف مهم می باشد.در سمت DC اینورتر هیچ برد توزیعی وجود ندارد.به همین دلیل، توصیه به نصب سرج ارستر DEHNcube می شود.به لطف طراحی کوچک DEHNcube را می توان سریع و آسان برای اینورتر نصب کرد.سیستم های فتوولتائیک PV باید بتواندبیش از 20 سال الکتریسیته تولید کند. تجهیزات حفاظت سرج شرکت DEHN سیستم های فوتوولتائیک را از خسارات سرج محافظت می کند و اطمینان عملکرد طولانی را می دهد.

دیدگاه کاربران

۰۲۱-۵۳۸۱۵
info@bornika.ir