هادی HVI (هادی نزولی عایق فشار قوی) قابلیت استفاده در حفاظت صاعقه سطح 1 به عنوان سیستم کامل تست شده با جریان ضربه صاعقه (10/350µs). بنابراین هادی HVI power راه کاری عالی برای تمامی سطوح حفاظت صاعقه می باشد.

دیدگاه کاربران

۰۲۱-۵۳۸۱۵
info@bornika.ir