ارسترهای DEHNguard با نشانگر طول عمر، جهت حفاظت تاسیسات با نیازهای بالا در دسترس می باشد. نشانگر سه مرحله ای(سبز-زرد-قرمز) در هر مرحله نشان می دهد که آیا ماژول حفاظتی باید تعویض گردد.رنگ سبز وضعیت سلامت ارستر، رنگ زرد توصیه به تعویض ارستر، رنگ قرمز الزام به تعویض ارستر می باشد. استفاده مکرر، اما همچنان سرج ارستر در حال کار را می توان به سرعت تشخیص و بدون قطع مدار حفاظتی جایگزین کرد.

دیدگاه کاربران

۰۲۱-۵۳۸۱۵
info@bornika.ir