دستگاه سنجش مقاومت کنتاکت جهت اندازه گیری مقاومت کنتاکت بریکر، سگسیونر، اتصالات باسبارها و اتصالات جوش خورده به کاربرده می شود. در این ویدیو مشخصات دو مدل+CRM 100B+ ،CRM 200B دستگاه تست مقاومت کنتاکت (میکرو اهم) نشان داده شده است.

دیدگاه کاربران

محصول مرتبط

آیا به دنبال محصول معرفی در این ویدیو هستید.

نمایش محصول