تجهیزات حفاظت در برابر حریق وابسته به اندازه ساختمان و کاربری آن می باشد مثلا ساختمان های کوچک، عمومی و صنعتی نیاز به سیستم های متفاوتی دارند. اولین مرحله حفاظت در برابر حریق حفاظت بخش های دچار آتش سوزی می باشد دومین مرحله حفاظت در برابر حریق حفاظت از مسیرهای خروجی می باشد سومین مرحله حفاظت در برابر حریق حفاظت از سیستم های الکتریکی می باشد سیستم حفاظت در برابر حریق OBO تمام نیازهای شما جهت این مهم

دیدگاه کاربران

محصول مرتبط

آیا به دنبال محصول معرفی در این ویدیو هستید.

نمایش محصول
۰۲۱-۵۳۸۱۵
info@bornika.ir