سیستم زمین

لیست آموزش

مقایسه الکترودهای زمین

مقایسه بین الکترودهای زمین

مشاهده جزئیات

مقایسه صفحه با مش

در این مقاله مقایسه ای بین الکترود زمین مش و صفحه با استفاده از نرم افزارهای COMSOL ، FEM و MALT از پکیج نرم افزاری CDEGS صورت می پذیرد.

مشاهده جزئیات

الکترودهای زمین شیبدار

در شبکه های زمین، استفاده از الکترود زمین شیبدار سودمندتر از استفاده از راد زمین به منظور کاهش مقاومت نهایی سیستم زمین می باشد.

مشاهده جزئیات

الکترود زمین در فرکانس های بالا

این مقاله به بررسی الکترودهای زمین در فرکانس بالا می پردازد.

مشاهده جزئیات