DEHN Earthing Tool

  • امتیاز:
  • 4.8
  • از
  • 5
  • تعداد رای:
  • 4
  • تعداد بازدید:
  • 230

نرم افزار DEHN Earthing Tool ، برای محاسبه طول الکترود زمین مورد نیاز ، مطابق با استاندارد IEC 62305-3 و بر اساس نوع الکترود زمین نوع A و B ، الکترود زمین فونداسیون مورد استفاده قرار می گیرد. مقاومت خاک یک عامل مهم برای تعیین طول الکترودهای زمین می باشد.