برچسب های بانک خازنی Medium Voltage

برچسب ها

بانک خازنی فشار متوسط

بانک خازنی Medium Voltage جهت اصلاح ضریب قدرت شبکه های فشار متوسط استفاده می شوند. بانک های خازنی فشار متوسط از دو نوع ثابت و اتوماتیک تحت پوشش این دسته قرار می گیرند.

مشاهده جزئیات