برچسب های بانک خازنی Low Voltage

برچسب ها

بانک خازنی فشار ضعیف

بانک خازنی فشار ضعیف یا Low Voltage جهت اصلاح ضریب قدرت شبکه های فشار ضعیف استفاده می شوند. بانک های خازنی اتوماتیک ، دیواری ، با راکتور ، با کلید زنی سریع تحت پوشش این دسته قرار می گیرند.

مشاهده جزئیات