برچسب های سرج ارستر نوع 3

برچسب ها

سرج ارستر کلاس D نوع III

به عنوان سومین مرحله از حفاظت مدار به کار می روند و قادرند جریان 3kA با شکل موج 8/20μs را هدایت یا مسدود کنند و حداکثر سطح حفاظت مطابق استاندارد در این کلاس، 1/5kV است. این تجهیزات مستقیماً قبل از مصرف کننده نهایی الکتریکی و الکترونیکی مورد نظر، نصب می شوند .

مشاهده جزئیات

سرج ارستر کلاس D سیرپروتک

سرج ارستر کلاس D سیرپروتک ، کلاس 3 / نوع 3 و دو پل می باشد. نحوه نصب بصورت فاز و نول به ارت (L-N-PE) که می تواند جریان های سرج 8kA با شکل موج 8/20μS را در شبکه 120 ولت با ساختار TT تخلیه کند .

مشاهده جزئیات

سرج ارستر سیستم های الکترونیکی

سرج ارستر سیستم های الکترونیکی ، مدل DM1-230 ارستر کلاس 3 / نوع 3 و دو پل با فیلتر EMI داخلی می باشد. نحوه نصب بصورت فاز به نول (L-N) که می تواند جریان های سرج 8kA را در شبکه 120 ولت تخلیه کند .

مشاهده جزئیات

سرج ارستر مخصوص منابع تغذیه

سرج ارستر مخصوص منابع تغذیه ، مدل DIN 12V-3A ارستر کلاس 3 / نوع 3 و دو پل می باشد. نحوه نصب بصورت فاز به فاز (L-L) که می تواند جریان های سرج 10kA با شکل موج 8/20μS را در شبکه 120 ولت با جریان حداکثر 3A تخلیه کند .

مشاهده جزئیات

مدار سرج ارستر

سرج های حاصل از صاعقه اغلب از طریق منابع تغذیه Ac به سیستم های الکترونیکی وارد می شوند، نصب تجهیزات سرج ارستر (SPD) در خطوط تغذیه، برای حفاظت لوازم در برابر اضافه ولتاژ حاصل از صاعقه ، ضروری می باشد.

مشاهده جزئیات