برچسب های برقگیر نوع D

برچسب ها

سرج ارستر کلاس D نوع III

به عنوان سومین مرحله از حفاظت مدار به کار می روند و قادرند جریان 3kA با شکل موج 8/20μs را هدایت یا مسدود کنند و حداکثر سطح حفاظت مطابق استاندارد در این کلاس، 1/5kV است. این تجهیزات مستقیماً قبل از مصرف کننده نهایی الکتریکی و الکترونیکی مورد نظر، نصب می شوند .

مشاهده جزئیات

سرج ارستر کلاس D سیرپروتک

سرج ارستر کلاس D سیرپروتک ، کلاس 3 / نوع 3 و دو پل می باشد. نحوه نصب بصورت فاز و نول به ارت (L-N-PE) که می تواند جریان های سرج 8kA با شکل موج 8/20μS را در شبکه 120 ولت با ساختار TT تخلیه کند .

مشاهده جزئیات

سرج ارستر سیستم های الکترونیکی

سرج ارستر سیستم های الکترونیکی ، مدل DM1-230 ارستر کلاس 3 / نوع 3 و دو پل با فیلتر EMI داخلی می باشد. نحوه نصب بصورت فاز به نول (L-N) که می تواند جریان های سرج 8kA را در شبکه 120 ولت تخلیه کند .

مشاهده جزئیات

سرج ارستر مخصوص منابع تغذیه

سرج ارستر مخصوص منابع تغذیه ، مدل DIN 12V-3A ارستر کلاس 3 / نوع 3 و دو پل می باشد. نحوه نصب بصورت فاز به فاز (L-L) که می تواند جریان های سرج 10kA با شکل موج 8/20μS را در شبکه 120 ولت با جریان حداکثر 3A تخلیه کند .

مشاهده جزئیات