برچسب های خازن کتابی نوع 54

برچسب ها

خازن های کتابی DC نوع 54

خازن های کتابی DC نوع 54 جهت استفاده در منابع DC طراحی و وظیفه آن ها حفاظت از شبکه 1100 ولت در برابر ولتاژهای ایمپالس گذرای DC ، ولتاژ های سرج و فیلتر کردن ریپل های AC خروجی و تا ظرفیت 640 میکروفاراد می باشند.

مشاهده جزئیات