برچسب های PVAJP 24-1,5/350

برچسب ها

خازن سیلندری PVAJP 24-1.5/350

خازن سیلندری PVAJP 24-1,5/350 جهت استفاده در منابع DC طراحی و وظیفه آن ها حفاظت از شبکه 1500 ولت در برابر ولتاژهای گذرا ، ولتاژ سرج و فیلتر کردن ریپل های AC خروجی با ظرفیت 350 میکروفاراد می باشد.

مشاهده جزئیات