برچسب های PVAJP 24-1,2/470

برچسب ها

خازن سیلندری PVAJP 24-1.2/470

خازن سیلندری PVAJP 24-1,2/470 جهت استفاده در منابع DC طراحی و وظیفه آن ها حفاظت از شبکه 1200 ولت در برابر ولتاژهای گذرا ، ولتاژ سرج و فیلتر کردن ریپل های AC خروجی با ظرفیت 470 میکروفاراد می باشد.

مشاهده جزئیات