برچسب های PVAJP 24-1,2/200

برچسب ها

خازن سیلندری PVAJP 24-1.2/200

خازن سیلندری PVAJP 24-1,2/200 جهت استفاده در منابع DC طراحی و وظیفه آن ها حفاظت از شبکه 1200 ولت در برابر ولتاژهای گذرا ، ولتاژ سرج و فیلتر کردن ریپل های AC خروجی با ظرفیت 200 میکروفاراد می باشد.

مشاهده جزئیات