برچسب های PVAJP 24-1,1/680

برچسب ها

خازن سیلندری PVAJP 24-1.1/680

خازن سیلندری PVAJP 24-1,1/680 جهت استفاده در منابع DC طراحی و وظیفه آن ها حفاظت از شبکه 1100 ولت در برابر ولتاژهای گذرا ، ولتاژ سرج و فیلتر کردن ریپل های AC خروجی با ظرفیت 680 میکروفاراد می باشد.

مشاهده جزئیات