برچسب های PVAJP 24-1,1/415 R45

برچسب ها

خازن سیلندری PVAJP 24-1.1/415 R45

خازن سیلندری PVAJP 24-1,1/415 R45 جهت استفاده در الکترونیک قدرت در سطح ولتاژ 1100 ولت با ظرفیت 415 میکروفاراد استفاده می شود.

مشاهده جزئیات