برچسب های PVAJP 24-1,1/415

برچسب ها

خازن سیلندری PVAJP 24-1.1/415

خازن سیلندری PVAJP 24-1,1/415 جهت استفاده در منابع DC طراحی و وظیفه آن ها حفاظت از شبکه 1100 ولت در برابر ولتاژهای گذرا ، ولتاژ سرج و فیلتر کردن ریپل های AC خروجی با ظرفیت 415 میکروفاراد می باشد.

مشاهده جزئیات