برچسب های PVAJP 24-1,1/330

برچسب ها

خازن سیلندری PVAJP 24-1.1/330

خازن سیلندری PVAJP 24-1,1/330 جهت استفاده در منابع DC طراحی و وظیفه آن ها حفاظت از شبکه 1100 ولت در برابر ولتاژهای گذرا ، ولتاژ سرج و فیلتر کردن ریپل های AC خروجی با ظرفیت 330 میکروفاراد می باشد.

مشاهده جزئیات