برچسب های PVAJP 24-0,92/450 R45

برچسب ها

خازن سیلندری PVAJP 24-0.92/450 R45

خازن سیلندری PVAJP 24-0,92/450 R45 جهت استفاده در الکترونیک قدرت در سطح ولتاژ 920 ولت با ظرفیت 450 میکروفاراد استفاده می شود.

مشاهده جزئیات