برچسب های PVAJP 24-0,9/200

برچسب ها

خازن های سیلندری PVAJP 24-0.9/200

خازن سیلندری PVAJP 24-0,9/200 جهت استفاده در منابع DC طراحی و وظیفه آن ها حفاظت از شبکه 900 ولت در برابر ولتاژهای گذرا ، ولتاژ سرج و فیلتر کردن ریپل های AC خروجی با ظرفیت 200 میکروفاراد می باشد.

مشاهده جزئیات