برچسب های PVAJP 24-0,8/500 R45

برچسب ها

خازن سیلندری PVAJP 24-0.8/500 R45

خازن سیلندری PVAJP 24-0,8/500 R45 جهت استفاده در الکترونیک قدرت در سطح ولتاژ 800 ولت با ظرفیت 500 میکروفاراد استفاده می شود.

مشاهده جزئیات