برچسب های PVAJP 24-0,8/500

برچسب ها

خازن سیلندری PVAJP 24-0.8/500

خازن سیلندری PVAJP 24-0,8/500 جهت استفاده در منابع DC طراحی و وظیفه آن ها حفاظت از شبکه 800 ولت در برابر ولتاژهای گذرا ، ولتاژ سرج و فیلتر کردن ریپل های AC خروجی با ظرفیت 500 میکروفاراد می باشد.

مشاهده جزئیات