برچسب های سیم رابط

برچسب ها

سیم رابط فیش نری

سیم رابط فیش نری,، در مدل MFK 04 /0.5، با قطر2.4 میلیمتر وسیم نمره 0.5، می باشد. سیم رابط فیش نری، در 5 رنگ متفاوت و در طول های مختلف عرضه می شود.

مشاهده جزئیات

سیم رابط یک متری

سیم رابط یک متری برق , در مدل MFK 15 /1/100، با قطر4 میلیمترو سیم نمره 1، می باشد. این سیم رابط در 10 رنگ مختلف عرضه می شود.

مشاهده جزئیات

سیم رابط برق

سیم رابط برق , در مدل MFK 15 /1/50، با طول 0.5 متر و قطر4 میلیمتر، با سیم نمره 1، می باشد. این سیم رابط در 10 رنگ مختلف عرضه می شود.

مشاهده جزئیات

رابط فیش موزی

سیم رابط فیش موزی , در مدل MFK 16 /1، با قطر4 میلیمتر وسیم نمره 1، می باشد. سیم رابط فیش موزی در 10 رنگ متفاوت و در طول های مختلف عرضه می شود.

مشاهده جزئیات

سیم رابط پراب دار

سیم رابط پراب دار, در مدل MFK 02 /0.5، با قطر2 میلیمتر وسیم نمره 0.5، می باشد. سیم رابط پراب دار، در 5 رنگ متفاوت و در طول های مختلف عرضه می شود.

مشاهده جزئیات

سیم رابط آزمایشگاه

سیم رابط آزمایشگاه,، در مدل MFK 11 /0.5، با قطر2 میلیمتر وسیم نمره 0.5، می باشد. سیم رابط آزمایشگاه,، در 5 رنگ متفاوت و در طول های مختلف عرضه می شود.

مشاهده جزئیات

سیم رابط بدون فیش محافظ

سیم رابط بدون فیش محافظ , در مدل MFK 15 /2.5، با قطر4 میلیمتر وسیم نمره 2.5، می باشد. این سیم رابط در 10 رنگ متفاوت و در طول های مختلف عرضه می شود.

مشاهده جزئیات

سیم رابط نمره 2.5

سیم رابط نمره 2.5 در مدل MFK 20 /2.5، با قطر4 میلیمتر می باشد و به صورت پارالل نیز می تواند متصل شود. این سیم رابط در 10 رنگ متفاوت و در طول های مختلف عرضه می شود.

مشاهده جزئیات

سیم رابط پراب

سیم رابط پراب، در مدل MFK 21 /2.5، با قطر4 میلیمتر وسیم نمره 2.5، می باشد. سیم رابط پراب ، در 10 رنگ متفاوت و در طول های مختلف عرضه می شود.

مشاهده جزئیات

سیم رابط نمره 1

سیم رابط نمره 1، در مدل MFK 09 /1، با قطر4 میلیمتر و روکش دو لایه PVC، می باشد. این سیم رابط، در 10 رنگ متفاوت و در طول های مختلف عرضه می شود.

مشاهده جزئیات

سیم رابط 16 آمپری

سیم رابط 16 آمپری، در مدل VSFK 5000/1 ، با قطر4 میلیمتر وسیم نمره 1، می باشد. سیم رابط دارای فیش محافظ 16 آمپری در 10رنگ متفاوت و در طول های مختلف عرضه می شود.

مشاهده جزئیات

سیم رابط دارای فیش محافظ

سیم رابط دارای فیش محافظ , در مدل VSFK 5000/2.5 ، با قطر4 میلیمتر وسیم نمره 2.5، می باشد. سیم رابط دارای فیش محافظ در 10 رنگ متفاوت و در طول های مختلف عرضه می شود.

مشاهده جزئیات