برچسب های خازن 500 کیلو وار

برچسب ها

خازن سه فاز فشار متوسط CPEFS 23-6.3/500

خازن سه فاز فشار متوسط CPEFS 23-6,3/500 شرکت ZEZ Silko با عایق JARYLEC و تکنولوژی All-film جهت اصلاح ضریب توان در شبکه برق سه فاز 6.3 کیلو ولت با فرکانس 50 هرتز و ظرفیت 500 کیلو وار مورد استفاده قرار می گیرد.

مشاهده جزئیات

خازن سه فاز فشار متوسط CPEFS 23-7,2/500

خازن سه فاز فشار متوسط CPEFS 23-7.2/500 شرکت ZEZ Silko با عایق JARYLEC و تکنولوژی All-film جهت اصلاح ضریب توان در شبکه برق سه فاز 7.2 کیلو ولت با فرکانس 50 هرتز و ظرفیت 500 کیلو وار مورد استفاده قرار می گیرد.

مشاهده جزئیات

خازن سه فاز فشار متوسط CPEFS 23-8/500

خازن سه فاز فشار متوسط CPEFS 23-8/500 شرکت ZEZ Silko با عایق JARYLEC و تکنولوژی All-film جهت اصلاح ضریب توان در شبکه برق سه فاز 8 کیلو ولت با فرکانس 50 هرتز و ظرفیت 500 کیلو وار مورد استفاده قرار می گیرد.

مشاهده جزئیات

خازن سه فاز فشار متوسط CPEFS 23-11/500

خازن سه فاز فشار متوسط CPEFS 23-11/500 شرکت ZEZ Silko با عایق JARYLEC و تکنولوژی All-film جهت اصلاح ضریب توان در شبکه برق سه فاز 11 کیلو ولت با فرکانس 50 هرتز و ظرفیت 500 کیلو وار مورد استفاده قرار می گیرد.

مشاهده جزئیات