برچسب های خازن گازی 4۰ کیلو وار

برچسب ها

خازن گازی 40 کیلووار

خازن گازی CSADG 1-0,44/40 شرکت ZEZ Silko با عایق گاز ازت N2 جهت اصلاح ضریب توان در شبکه برق سه فاز 440 ولت با فرکانس 50 هرتز و ظرفیت 40 کیلو وار مورد استفاده قرار می گیرد.

مشاهده جزئیات

خازن گازی 40kvar-525 V

خازن گازی CSADG 3-0,525/40 شرکت ZEZ Silko با عایق گاز ازت N2 جهت اصلاح ضریب توان در شبکه برق سه فاز 525 ولت با فرکانس 50 هرتز و ظرفیت 40 کیلو وار مورد استفاده قرار می گیرد.

مشاهده جزئیات

خازن گازی 40kvar-690 V

خازن گازی CSADG 3-0,69/40 شرکت ZEZ Silko با عایق گاز ازت N2 جهت اصلاح ضریب توان در شبکه برق سه فاز 690 ولت با فرکانس 50 هرتز و ظرفیت 40 کیلو وار مورد استفاده قرار می گیرد.

مشاهده جزئیات

خازن خشک 400 ولت

خازن خشک 400 ولت CSADG 3-0,4/40 شرکت ZEZ Silko با عایق گازی ازت N2 جهت اصلاح ضریب توان در شبکه برق سه فاز 400 ولت با فرکانس 50 هرتز و ظرفیت 40 کیلو وار مورد استفاده قرار می گیرد.

مشاهده جزئیات