برچسب های ترانسدیوسر Pro-Hz

برچسب ها

ترانسدیوسر و ترانسمیتر Pro-Hz زیگلر

ترانسدیوسر قابل برنامه ریزی مدل Pro-Hz شرکت زیگلر برای اندازه گیری فرکانس مورد استفاده قرار می گیرند . سیگنال خروجی متناسب با فرکانس اندازه گیری است و نیز بار مستقل از جریان و ولتاژ DC است .

مشاهده جزئیات