برچسب های ترانسدیوسر F11/F12

برچسب ها

ترانسدیوسر و ترانسمیتر F11/F12 زیگلر

ترانسدیوسرهای مدل F11 و F12 برای اندازه گیری فرکانس , مورد استفاده قرار می گیرد . که سیگنال خروجی متناسب با فرکانس اندازه گیری شده است و نیز بار مستقل از جریان و ولتاژ DC است .

مشاهده جزئیات