برچسب های سیرپروتک

برچسب ها

شمارنده صاعقه سیرپروتک

عملکرد شمارنده صاعقه CDR-401 سیرپروتک، به این صورت است که هادی میانی سیستم صاعقه گیر از داخل آن عبور کرده و در زمان تخلیه جریان ، ترانس جریان داخلی آن فعال شده و سبب فعالیت کنتور می شود . و با هر بارعبور جریان ، کنتور یک عدد را برروی صفحه نشان می دهد .

مشاهده جزئیات

شمارنده صاعقه سیرپروتک

عملکرد شمارنده صاعقه CDR-401 سیرپروتک، به این صورت است که هادی میانی سیستم صاعقه گیر از داخل آن عبور کرده و در زمان تخلیه جریان ، ترانس جریان داخلی آن فعال شده و سبب فعالیت کنتور می شود . و با هر بارعبور جریان ، کنتور یک عدد را برروی صفحه نشان می دهد .

مشاهده جزئیات

سرج ارستر سیرپروتک

سرج ارستر جریان صاعقه ، کلاس1 / نوع 1 و تک پل می باشد. نحوه نصب بصورت فاز به نول (L-N) که می تواند جریان های سرج 25kA با شکل موج 10/350μS را تخلیه کند .

مشاهده جزئیات

سرج ارستر CPT

سرج ارستر جریان صاعقه ، کلاس1 / نوع 1 و تک پل می باشد. نحوه نصب بصورت فاز به نول (L-N) که می تواند جریان های سرج 50kA با شکل موج 10/350μS را تخلیه کند .

مشاهده جزئیات

ارستر CPT

سرج ارستر جریان صاعقه ، کلاس1 / نوع 1 و تک پل می باشد. نحوه نصب بصورت نول به حفاظت (N-PE) که می تواند جریان های سرج 100kA با شکل موج 10/350μS را تخلیه کند .

مشاهده جزئیات

ارستر چهار پل

سرج ارستر جریان صاعقه ، کلاس1 / نوع 1 و چهار پل می باشد. نحوه نصب بصورت سه فاز بهمراه نول (L1-L2-L3-N-PE) که می تواند جریان های سرج 25kA با شکل موج 10/350μS را تخلیه کند .

مشاهده جزئیات

سرج ارستر ترکیبی Cirprotec

سرج ارستر ترکیبی جریان صاعقه و سوئیچینگ ، کلاس 2+1 / نوع 2+1 و تک پل می باشد. نحوه نصب بصورت فاز به نول (L-N) که می تواند جریان های سرج 12.5kA با شکل موج 10/350μS را در شبکه 120 ولت تخلیه کند .

مشاهده جزئیات

سرج ارستر دو پل

سرج ارستر دو پل ترکیبی جریان صاعقه و سوئیچینگ ، کلاس 2+1 / نوع 2+1 می باشد. نحوه نصب بصورت فاز به نول و ارت (L-N-PE) که می تواند جریان های سرج 12.5kA با شکل موج 10/350μS را در شبکه 120 ولت تخلیه کند .

مشاهده جزئیات

سرج ارستر سه پل

سرج ارستر سه پل ترکیبی جریان صاعقه و سوئیچینگ ، کلاس 2+1 / نوع 2+1 می باشد. نحوه نصب بصورت سه فاز به ارت (L1-L2-L3-PEN) که می تواند جریان های سرج 12.5kA با شکل موج 10/350μS را در شبکه 120 ولت با ساختار TNC تخلیه کند .

مشاهده جزئیات

سرج ارستر چهار پل

سرج ارستر چهار پل ترکیبی جریان صاعقه و سوئیچینگ ، کلاس 2+1 / نوع 2+1 می باشد. نحوه نصب بصورت سه فاز و نول به ارت (L1-L2-L3-N-PE) که می تواند جریان های سرج 12.5kA با شکل موج 10/350μS را در شبکه 120 ولت با ساختار TT تخلیه کند .

مشاهده جزئیات

خشاب سرج ارستر

خشاب سرج ارستر برای ارسترهای سری PSC ، کلاس 2+1 / نوع 2+1 می باشد. نحوه نصب بصورت فاز به نول (L-N) که می تواند جریان های سرج 12.5kA با شکل موج 10/350μS را در شبکه 120 ولت تخلیه کند .

مشاهده جزئیات

کارتریج سرج ارستر

کارتریج سرج ارستر برای ارسترهای سری PSC ، کلاس 2+1 / نوع 2+1 می باشد. نحوه نصب بصورت نول به ارت (N-PE) که می تواند جریان های سرج 50kA در نوترال را تخلیه کند .

مشاهده جزئیات