برچسب های FN 3268

برچسب ها

فیلتر RCD

فیلتر RCD محصول شرکت شافنر جزو فیلترهای EMC/RFI بوده و کمترین فضای ممکن را درحین نصب در تابلو الکتریکی اشغال می نماید. فیلتر RCD دارای جریان نشتی بسیار کمی بوده و جریان نشتی و جریان زمین ناشی از کابل های بلند موتور را کاهش می دهد. این فیلتر جهت تجهیزات قطع جریان در هنگام خطر مانند مدار شکن ها (circuit breakers) که به تجهیزات RCD معروف هستند ، مورد استفاده قرار می گیرد.

مشاهده جزئیات