برچسب های FN 3026

برچسب ها

فیلتر سه فاز شافنر

فیلتر سه فاز شافنر جزو فیلترهای EMC/RFI بوده و جهت نصب بر روی شاسی های سنتی طراحی گردیده است. جهت سرعت بیشتر در نصب ، فیلتر سه فاز شافنر به سهولت بر روی ریل TS 35-DIN چفت می شود. دو سطح عملکردی برای این فیلتر به صورت نوع L و نوع P قابل پیشنهاد است. فیلتر مورد نیاز بر اساس سطح عملکردی مورد نیاز انتخاب می گردد. نوع L برای عملکرد بهتر در کاهش جریان نشتی و نوع P دارای عملکرد بهتر در طریقه نصب و راه اندازی.

مشاهده جزئیات