برچسب های FN 2200

برچسب ها

فیلتر DC شافنر

فیلتر DC شافنر به طور خاص و فشرده جهت اینورتر سلول های فتوولتاییک و همچنین تمامی ادوات الکترونیک قدرت در صنعت تولید گردیده است. تمام مدل های فیلتر DC شافنر سری FN 2200 دارای غالبی غیر متقارن برای جلوگیری از اتصال برعکس و یا اشتباه می باشند. فیلتر DC شافنر فیلتری برای اجرای دقیق استانداردهای بین المللی در زمینه سازگاری الکترومغناطیسی یا EMC(Electro Magnetic Compatibility) به شمار می آید. این استانداردها مانند EN 61000-6-3 وEN 61000-6-4 متضمن قابلیت اطمینان و صحت عملکرد سیستم فتوولتاییک می باشند. فیلتر DC شافنر به گونه ای طراحی شده است که تلفات توان بسیار کمی داشته و بازده مجموعه سیستم فتوولتاییک را افزایش دهد.

مشاهده جزئیات