برچسب های FN 9260

برچسب ها

فیلتر تداخل الکترومغناطیسی

ماژول فیلتر تداخل الکترومغناطیسی یا فیلتر ورودی با کارکرد عمومی مدل FN 9260 ترکیبی از یک ورودی IEC ، یک فیلتر اصلی با یک یا دو محل برای فیوز در سایز کوچک می باشد. انتخاب محصول فیلتر تداخل الکترومغناطیسی مدل FN 9260 یک دسترسی سریع به فیلتر استاندارد و دارای تاییدیه های ایمنی را برای شما فراهم می آورد. استاندارد IEC در زمینه فیلترهای اتصال دهنده ، استانداردی تجربی بوده و بهترین روش برای دستیابی به یک سیستم EMI در کمترین زمان ممکن می باشد. گستره وسیع انتخاب از لحاظ میزان آمپراژ، فیوز ،امکانات نصب و راه اندازی و فیلترها جهت کاربرد تجهیزات پزشکی در اختیار شما قرار گرفته است و درجهت طراحی سیستم مورد نظر کمک می نماید.

مشاهده جزئیات