تست رله

با توجه به جذب نمايندگی رله های حفاظتی و هم چنين نمايندگی فروش دستگاه های تست رله، CT , PT و تزريق جريان آزمايشگاه تست رله حفاظتی شرکت با داشتن دستگاه تست رله شش فاز با گستره کامل ماژول های نرم افزاری لازم جهت تست تمامی کدهای حفاظتی صنعت حفاظت تجهيز شده است. اين دستگاه قابليت انجام تست های Ramping، Time، اعمال هارمونيک تا مرتبه سی و يکم،اجرای فايل های حالت گذرا، تست های ديستانس، ديفرانسيل، فرکانس، State Sequencer ، Auto recloser ،انواع منحنی های اضافه جريان دو جهته و جهتی، تست قطع تحريک ژنراتور، اشباع هسته ترانسفورماتور و ژنراتور، تست Power Swing، تست کنتور و تست ترانسديوسرها و ارسال و دريافت سيگنال های Goose جهت سيستم های اتوماسيون IEC 61850 در پست های فشار قوی تحت پوشش قرار می گيرد. هم چنين جهت تست سنکرونايزر ژنراتور با سنجش پالس های اعمال شده به AVR و گاورنر می توان از اين دستگاه بهره گرفت. علاوه بر آن اين آزمايشگاه قابليت تست رله های AVR ترانسفورماتورهای قدرت را نيز داراست، به طوری که فرمان اعمالی به Tap Changer مورد تحليل و بررسی قرار می گيرد. هم چنين اين گروه توانايی فنی ارائه مشاوره خريد و تامين دستگاه تست رله با ماژول های مورد نياز کارفرما و تست های اتوماتيک را دارد. بنابراين اين شرکت در حوزه حفاظت راه حل های کاملی را جهت کارفرمايان انواع صنايع ارائه گر است.