نصب و اجرای سیستم زمین، حفاظت در برابر صاعقه/سرج

خدمات شرکت برنا نیرو کاران جهت حفاظت در برابر صاعقه و ولتاژ و جریان های سرج شامل: 1-طراحی و محاسبات 2-تامین تجهیزات 3-اجرای سیستم های حفاظت در برابر صاعقه 4-آموزش