محاسبه بانک خازنی از قبض برق

اصلاح ضریب توان که با عبارت PFC نمایش داده می شود، فرآیند تعدیل ضریب توان از مقادیر کوچکتر از ۱ به مقادیر نزدیک ۱ است. اصلاح ضریب توان هم در طول انتقال انرژی الکتریکی در پست های تبدیل به منظور افزایش راندمان تبدیل ولتاژ و هم در مراکز مصرف انرژی الکتریکی انجام می شود. در حقیقت با اصلاح ضریب توان هزینه‌های مربوط به تهیه انرژی الکتریکی و هزینه‌های مربوط به انتخاب کابل و تجهیزات تغذیه نیز کاهش می‌یابد. و به این ترتیب هزینه‌های مربوط به تولید و انتقال نیز کاهش می‌یابند. یکی از خدمات شرکت برنا نیرو کاران محاسبه ظرفیت خازنی مورد نیاز جهت اصلاح ضریب قدرت از اطلاعات قبض برق صادره برای مشترکین صنعتی و کارخانجات و غیره می باشد.

برچسب ها