طراحی و محاسبات سیستم صاعقه گیر

خدمات شرکت برنا نیرو کاران جهت طراحی و محاسبات سیستم صاعقه گیر به شرح زیر می باشد: - طراحی مهندسی منطبق بر استانداردهای بین المللی روز دنیا (IEC 62305 ,BS 7430 ,BS 6651 ,IEEE 81 ,IEEE 142 ,NFC 17-102 ,...) در راستای تامین حفاظت سایتها و تجهیزات و ایمنی افراد در برابر ضربه مستقیم صاعقه و اثرات ناشی از آن و شوکهای حفاظتی - تعیین سطح حفاظتی و محاسبات سیستم ارتینگ و نحوه هم بندی بر اساس آخرین روشهای مندرج در استاندارد

برچسب ها